Documenten

Kinderen in de leeftijd van 2 – 12 jaar maken veel ontwikkelingen door. Daarom is een goede begeleiding in deze levensfase erg belangrijk. Om te waarborgen dat alle pedagogisch medewerkers middels dezelfde richtlijnen werken zijn er op kindcentrum de Noorderborch pedagogische beleidsplannen opgesteld voor de tak kinderopvang. 

Hierbij is er voor zowel de POV als de BSO een beleidsplan wat hieronder terug te vinden is. 

Wanneer kinderen naar het peuterspelen of de BSO komen moet dit voor hen een veilige en vertrouwde plek zijn, een plek waar kinderen het fijn hebben met elkaar. Dit is voor de Noorderborch een belangrijke pijler in het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch medewerksters scheppen een kader waarbinnen activiteiten plaats kunnen vinden, maar de kinderen hebben een duidelijke stem in de keuze welke activiteiten ondernomen worden. 

Het uitgangspunt in de verschillende beleidsplannen is dat een sfeer van veiligheid en vertrouwen als basis dient voor de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerkers hebben de taak om voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen. Bovendien is de taak van de medewerkers om de kinderen de gelegenheid te geven hun nieuwsgierigheid te prikkelen en te bevredigen. Geen twee kinderen zijn hetzelfde, daarom wordt ieder kind in zijn eigen tempo ondersteunt en gestimuleerd, zonder uit te gaan van een ‘standaard’ kind.

Naast het pedagogisch beleid maken wij gebruik van huisregels en verschillende protocollen. Denk hierbij aan de meldcode kindermishandeling, het veiligheids-en gezondheidsbeleid, de manier waarop we het mentorschap vormgeven. U kunt de verschillende beleidsplanen e.d. op deze website inzien. De GGD checkt jaarlijks of een kinderopvang locatie voldoet aan de gestelde eisen. Ook dit rapport is in te zien. De overige protocollen (zoals pestprotocol, vervoersprotocol, rouwprotocol) kunt u altijd opvragen op de locatie. 

Algemeen

Geneesmiddelenformulier2024

Mentorschap en de rol van Pedagogisch Coach 2024

Meldcode stichting kinderopvang Varietas 2024

Klachtenregeling 2024

Peuteropvang

Algemene voorwaarden Kindcentrum de Noorderborch POV 2024

Pedagogisch beleidsplan POV 2024

Inspectie rapport POV 2024

Inspectie rapport vve 2024

BSO

Algemene voorwaarden Kindcentrum de Noorderborch BSO 2024

Pedagogisch beleidsplan BSO 2023

Inspectierapport BSO juli 2023