De Noorderborch
Home>Schoolgids>Zorg voor kinderen>Procedure schorsing/ verwijdering van leerlingen

Procedure schorsing/ verwijdering van leerlingen

Tot schorsing wordt overgegaan wanneer de directeur (herhaald) ernstig wangedrag van een leerling constateert, andere disciplinaire maatregelen niet het gewenste effect hebben bewerkstelligd en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.
Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal, het herhaald negeren van schoolregels, het in gevaar brengen van de veiligheid van medeleerlingen en/of teamleden en/of ouders van andere leerlingen, enz.

Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die het bestuur slechts in het uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig zal nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouder en school.
Alvorens over wordt gegaan tot het starten van de verwijderingsprocedure hebben de betreffende ouders, als vervolg op eerdere gesprekken die met hen hebben plaatsgevonden, een schriftelijke waarschuwing van de school ontvangen, waarbij gewezen wordt op een mogelijke verwijdering als het wangedrag aanhoudt.
Als de school niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van het kind kan, in overleg met de leerplichtambtenaar en de inspectie, na inachtneming van de juiste procedure, de procedure tot verwijdering worden ingezet.
Voor de procedures wordt verwezen naar de beleidsstukken van Stichting Quo Vadis, waarin dit beleid is opgenomen.