De Noorderborch
Home>Schoolgids>Zorg voor kinderen>Passend Onderwijs binnen Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord

Passend Onderwijs binnen Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord

De Noorderborch is onderdeel van SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs. Het SWV is georganiseerd in netwerken. Ieder netwerk heeft een eigen coördinator. Deze netwerkcoördinator is voor het netwerk een eerste aanspreekpunt namens het SWV.
Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Hiertoe is het E&D ingericht met schoolcoaches op het gebied van cluster 3 en 4. Dit E&D biedt begeleiding in de vorm van onderwijsarrangementen, consultatie en begeleidingsplannen.
Ook geeft het SWV-toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam (SOT) onder begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in het SOT als overlegpartner betrokken.
Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. Op deze website is ook andere informatie over passend onderwijs en het SWV te vinden.

Contactinformatie van het SWV:

Website: www.swv-twentenoord.nl Mail: info@swv-twentenoord.nl

Kees Hendriks, directeur SWV Twente Noord

Tel.: 0546-745790

Het Schoolondersteuningsprofiel.
Hieronder beschrijft de Noorderborch haar Schoolondersteuningsprofiel. Andere documenten waar informatie te vinden is over de ondersteuningstructuur zijn:
o Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
o De notitie “Basisondersteuning” van SWV Twente Noord
o Het “Ondersteuningsplan 2018-2022” van SWV Twente Noord

1. De missie:
De missie van de Noorderborch sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De Noorderborch biedt passend basisonderwijs. Onderwijs en de begeleiding van kinderen wordt zo normaal, zo dichtbij mogelijk georganiseerd. De school stemt hierbij af met SWV Twente Noord.
De missie van het SWV is leerlingen kwalitatief goed passend onderwijs te bieden. Dit het liefst op een school, die zo thuisnabij en zo regulier als mogelijk is.

2. De visie:
De Noorderborch maakt dit mogelijk door:
o De basisondersteuning en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie toe te passen;
o De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) in de praktijk te brengen;
o De ondersteuning door het SWV tijdig in te schakelen om voor leerlingen een passend onderwijsarrangement mogelijk te maken.

3. Ambitie passend onderwijs:
Het schoolteam werkt samen met deskundigen in en om de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij passend onderwijs kunnen volgen. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen.
Het team beschikt over gespecialiseerde leerkrachten en extra ondersteuningsmogelijkheden.
Hierdoor zijn de leerkrachten goed voorbereid om onderwijs- en opvoedproblemen te op te lossen.

4. Ondersteuningsstructuur:
De school wordt op verzoek ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit schoolcoaches met kennis over begeleidingsoplossingen. Via het schoolbestuur is de inzet mogelijk van een orthopedagoog.
De school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW en HIA (handelingsgericht integraal arrangeren) werkwijze. Binnen deze werkwijze staat planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen verlopen volgens planning maar kunnen ook op afroep plaats vinden. Dit als snel en direct gehandeld moet worden. Bij het SOT overleg kunnen zowel deskundigen uit de school, het bestuur als het SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat ondersteuners uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schoolarts, leerplichtambtenaar of wijkagent. De school maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe partners. Over een SOT overleg worden ouders altijd geïnformeerd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind.
Het is mogelijk dat ondanks inzet van extra ondersteuners het verwachte doel niet wordt bereikt. De ondersteuningsstructuur van het eigen bestuur of SWV is dan vaak ingezet ten behoeve van de leerling. Een groeiformulier geeft aan welke acties al dan niet met succes reeds zijn ingezet. Er is echter nog geen zicht op een blijvende oplossing. Hierdoor zijn andere acties nodig om voor de leerling passend onderwijs te kunnen organiseren. De intern begeleider (IB-er) neemt in zo’n situatie contact op met het SWV om ondersteuning van een trajectbegeleider te vragen. Samen bereiden de IB-er en de trajectbegeleider overleg of vervolgstappen voor. In ieder geval worden de ouders en de leraren betrokken bij het overleg. Het traject met de trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats naar oplossingen binnen de eigen of een andere basisschool. Het overleg kan echter ook tot een advies leiden, waarbij een toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs aan de orde is.

5. Basisprofiel van de Noorderborch
De Noorderborch biedt basisondersteuning volgens afspraken over de ondersteuningsmogelijkheden zoals in Twente Noord zijn vastgelegd. De school heeft in het SOP aangegeven hoe de stand van zaken is t.a.v. deze afspraken.
De Noorderborch heeft haar onderwijs zo ingericht dat
– vroegtijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen worden gesignaleerd;
– een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt;
– er een aanbod is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;
– er een aanbod is voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
– er een aanpak is, gericht op het voorkomen van gedragsproblemen.

De Noorderborch werkt met duidelijke afspraken om sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen te voorkomen. De school ontwikkelt een pedagogische aanpak waarin leerlingen met specifieke ontwikkelingskenmerken, zoals ADHD en autisme goed gedijen.
De Noorderborch staat open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen. In het SOP heeft de school aangegeven bij welke specifieke ondersteuningsvragen het schoolteam zich meer of minder ervaren vindt.
De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. Als de begeleiding van een leerling te ingewikkeld is, kan voor de school een grens bereikt worden. De volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen:
o Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht;
o Mate van zelfredzaamheid;
o Mate van fysieke en/of medische verzorging ;
o Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is;
o Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen.

6. Aanmeldingsprocedure.
Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. De Noorderborch zal samen met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften, de school de aangemelde leerling voldoende onderwijs kan bieden. Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding, mits aan andere plaatsingsvoorwaarden is voldaan. Indien nodig bespreekt het SOT de ondersteuningsbehoeften. Het E&D van het SWV en ook andere deskundigen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de school onvoldoende tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk een plek te vinden binnen het eigen bestuur of in samenwerking met het SWV binnen een andere BaO- of S(B)O-school. In het laatste geval zal de school de hulp van een trajectbegeleider van het SWV inroepen (zie boven).