De Noorderborch
Home>Schoolgids>Zorg voor kinderen>De zorg voor de kinderen binnen onze school

De zorg voor de kinderen binnen onze school

De zorg voor de kinderen binnen onze school
In onze school willen we proberen rekening te houden met het gegeven dat elk kind in principe een ononderbroken ontwikkelingsgang moet kunnen doormaken via ons onderwijssysteem. Onze school hanteert een jaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen een heel jaar in dezelfde groep zitten.
Aan het eind van elk schooljaar wordt naar de resultaten van de leerlingen gekeken om te bepalen of overgang naar de volgende groep verantwoord is. Het doubleren zal praktisch alleen maar voorkomen in de onderbouw. Doorslaggevend daarbij is het antwoord op de vraag of het belang van het kind daarmee gediend is. De beslissing wordt altijd genomen na overleg met de ouders. Als ouders en de leerkracht(en) in deze van mening verschillen, beslist de directeur. Deze beslissing is bindend.
Ondanks het gegeven dat ons systeem uitgaat van klassikaal onderwijs, is differentiatie een gegeven. Dat betekent dat wij zoveel mogelijk rekening houden met verschil in aanleg en tempo. Voor ons leerkrachten betekent dit o.m.: het creƫren van gevarieerde leersituaties.
Het verzorgen van onderwijs op maat is onze dagelijkse zorg. We beschikken daartoe o.m. over een vorm van interne begeleiding en een leerlingvolgsysteem.
In ons zorgplan staat specifiek omschreven op welke wijze wij onze zorg hebben vormgegeven. Dit zorgplan van onze school ligt ter inzage.

Leerlingenzorg.
Het observeren van het gedrag en de ontwikkeling van de leerlingen is leidend voor het onderwijsaanbod op de Noorderborch.
Regelmatig worden alle kinderen op hun basisvaardigheden getoetst; de resultaten daarvan worden per leerling vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Wij hanteren daarbij de normen zoals die zijn ontwikkeld door het Cito. (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). Het Cito ontwikkelt toetsen en zorgt bij bestaande toetsen voor aanpassingen aan de eisen vanuit het ministerie en de maatschappij. Een uitgebreid pakket toetsen staat ons dus ter beschikking. Gegevens over de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied worden vastgelegd middels ZIEN
De resultaten van de toetsen worden door de interne begeleider besproken met de leerkrachten van de betreffende groepen.
De vorderingen worden vooral bekeken in het licht van de ontwikkeling van het kind. We gaan er immers vanuit dat het onderwijs zich daarbij aan moet sluiten. Wat kan deze leerling al wel, is belangrijker dan wat het nog niet voldoende beheerst. We werken vanuit de kracht van het kind.
In de zorg voor kinderen onderscheiden wij de volgende fasen:
Signaleren: het opsporen van “opvallende” leerlingen; (taak voor de leerkracht)
Diagnosticeren: het doen van nader onderzoek; (taak voor de leerkracht en de IB-er)
Speciale begeleiding: in de groep d.m.v. remedial teaching (taak voor de leerkracht)
Evaluatie: evalueren van de effecten van de speciale begeleiding (taak van leerkracht, IB-er en ouders)

De interne begeleider organiseert en coƶrdineert, in samenwerking met het gehele team, de zorg voor alle kinderen. Dit is in de ruimste zin van het woord. Iedere leerkracht blijft zelf volledig verantwoordelijk, maar de interne begeleider zorgt voor een samenhangende zorg binnen de school.

Alle leerkrachten werken met een klassenmap en een digitaal leerlingdossier, waarin zij ontwikkelingen en leerresultaten registeren. Op grond van eigen bevindingen kunnen zij kinderen die opvallen “signaleren” en in overleg treden met de interne begeleider.
Mocht uit diverse overlegsituaties blijken dat een leerling aan een aangepast programma
(een individueel plan of groepsplan) moet werken, dan wordt dit door de leerkracht i.s.m. de interne begeleider na overleg met de ouders opgezet.
Na een afgesproken periode vindt er een evaluatiegesprek plaats, om te kijken of de aangeboden hulp het gewenste resultaat opgeleverd heeft.

Een aantal keren per jaar worden groeps- /leerlingbesprekingen gehouden tussen de interne begeleider en leerkrachten van de diverse bouwgroepen. Mocht uit de besprekingen blijken dat we de hulp niet op eigen kracht kunnen bieden, dan vindt overleg plaats in het SOT.