De Noorderborch
Home>Schoolgids>Zorg voor kinderen>De veilige school en klachtenregeling

De veilige school en klachtenregeling

In het kader van “de veilige school” zijn er drie pijlers waaraan wij als school werken:
1. Zorg voor een goede omgang met elkaar: o.a. door het vergroten van de sociale competentie van
leerlingen.
2. Zorg voor het voorkomen en oplossen van calamiteiten, waarbij uiteraard ook “pesten” veel
aandacht krijgt.
3. Zorg voor veilige voorzieningen binnen en buiten de school en voor veilig gebruik daarvan.
Ten aanzien van deze drie punten is het volgende afgesproken:
• Gedragscode
• Klachtenregeling
• Risico-Inventarisatie en Evaluatie
• Inspectie speeltoestellen
• Inzage in leerlingendossiers
• Protocol ziekteverzuim
• Pestprotocol

De stukken liggen op school ter inzage.

Klachtenregeling
Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen.
Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. Klager bepaalt de route.

De interne vertrouwenspersonen en /of aandachtsfunctionarissen zijn door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.
Elke ouder of kind kan een beroep doen op hem/haar als er een probleem is, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie over wilt of durft te praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

Iedere school dient in het kader van deze regeling te beschikken over een contactpersoon en/of
aandachtsfunctionaris. Op de Noorderborch zijn dat: Ineke Oude Avenhuis en Sylvia Koster.

Als het nodig mocht zijn wordt de klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersoon. Deze zal de klacht uiterst zorgvuldig behandelen.
Voor de Noorderborch is dat:
Mevrouw D. Gerritsma
dorinegerritsma@burovertrouwenspersonen.nl
Telefoon: 06-51153526/058-7440022

Ook kan klager ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie, waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren; de Interne vertrouwenspersoon kan u hierbij behulpzaam zijn.

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 – 280 95 90
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Bezoekadres:
Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
De klachtenregeling en de klachtroutes van Quo Vadis zijn te vinden op de website van stichting Quo Vadis.

Heeft u vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder:
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)