De Noorderborch
Home>Schoolgids>Zorg voor kinderen>Aannamebeleid en inschrijfprocedure van onze school

Aannamebeleid en inschrijfprocedure van onze school

In principe is elk kind welkom, waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren en waarvan de begeleiding binnen onze doelstellingen en mogelijkheden ligt. De school kent echter als geen ander haar kwaliteiten en mogelijkheden en is niet in staat aan elk kind onderwijs op maat aan te bieden. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen.
Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. De Noorderborch zal samen met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde leerling voldoende onderwijs kan bieden. Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding, mits aan andere plaatsingsvoorwaarden is voldaan. Indien nodig bespreekt het SOT (School OndersteuningsTeam) de ondersteuningsbehoeften. Het E&D (Expertise en Dienstencentrum) van het SWV (SamenWerkingsVerband) en ook andere deskundigen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de school onvoldoende tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk een plek te vinden binnen het eigen bestuur of in samenwerking met het SWV binnen een andere BaO- of S(B)O-school. In het laatste geval zal de school de hulp van een trajectbegeleider van het SWV inroepen.

Als u kind bij ons staat ingeschreven, dan krijgt u ruim een maand voordat Uw kind 4 jaar wordt bericht van ons. U ontvangt dan ook een formulier waarop een aantal vragen staan over de ontwikkeling van Uw kind. Wij vinden het namelijk heel belangrijk om de begeleiding van Uw kind vanaf het begin zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarvoor is het nodig een aantal zaken over Uw kind te weten. Ook wordt dan een afspraak gemaakt voor een gesprek o.a. naar aanleiding van het door de ouders ingevulde formulier. Op die manier proberen wij, samen met U, een goede start te maken voor Uw kind en tevens een prettige samenwerking met U op te bouwen, voor de jaren dat Uw kind op onze school zal zitten.
We werken hierin ook nauw samen met SKA en andere peuteropvangorganisaties. Kinderen die voor 1 januari 4 jaar worden zullen geplaatst worden in groep 1.
Het is de gewoonte dat elk kind, voordat zij/hij 4 jaar wordt 4 dagdelen komt kijken.
Het is prettig voor Uw kind, de klasgenootjes, de ouders en de leerkracht om op deze manier even kennis te maken en alvast een beetje aan elkaar te wennen. Deze dagdelen worden in overleg met de leerkracht afgesproken. In overleg met de andere scholen en de kinderopvang in de wijk is afgesproken dat er in de maanden december en juni geen wendagen zijn en kinderen in deze maanden niet starten op de Er wordt dan gezocht naar een geschikter moment om te wennen en te starten?

Uitgangspunt:
De besluitvorming rondom plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften ziet er als volgt uit:
Fase 1: Aanmelding:
• Gesprek met de ouders
• Toelichting visie van de school
• Toelichting procedure
• Toestemming van de ouders om informatie bij derden op te vragen.

Fase 2: Informatie verzamelen o.a. bij:
• Huidige school en/of voorschools traject (kinderdagverblijf/peuterspeelzaal)
• Samenwerkingsverband
• Zorginstellingen en dergelijke

Fase 3: Informatie bestuderen:
• Binnengekomen gegevens bestuderen
• Stukken bespreken met de directie en IB-er

Fase 4: Inventarisatie:
Van het kind wordt het volgende in kaart gebracht:
1. Wat vraagt het kind?
2. Mogelijkheden van de school
3. Onmogelijkheden van de school
• Pedagogisch
• Didactisch
• Kennis en vaardigheden van de leerkracht
• Organisatie school/klas
• Gebouw/materieel
• Mededelingen
• Ouders.
4. Wat kan extern worden gehaald

Fase 5. Advies.
Gesprek met de ouders waar het besluit van de school wordt besproken:
• Bij plaatsing: opstellen van een plan van aanpak met daarbij een overzicht van inzet van middelen en ondersteuning.
• Door alle krachten te bundelen, gebruik te maken van elkaars expertise en samen te werken zal een goede plek voor (bijna) iedere leerling in ons SWV te vinden zijn.

Bij het aannamebeleid maken we ook kenbaar dat wij staan voor een open communicatiemodel, waarbij het dragen van iedere vorm van hoofdbedekking niet toegestaan is.

Tot toelating c.q. inschrijving op de school wordt overgegaan wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt
• (Indien van toepassing) het overdrachtsformulier van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport van de andere basisschool/ instelling is afgegeven aan de directie
• Alle gegevens op het (voorlopig) inschrijfformulier naar waarheid zijn ingevuld
• Het inschrijfformulier door zowel de ouder(s) als de directeur is ondertekend

De directie van de school behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot toelating c.q. inschrijving van de leerling indien:
• De ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen. De vuistregel die hierbij gehanteerd wordt is minimaal uitstroomniveau: eind groep 6.
• In geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is ingericht of ingericht kan worden
• Aan de toelatingsvoorwaarden van het inschrijfformulier niet wordt voldaan
• Ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid van derden en/of het herhaald negeren van schoolregels op de vorige school door de leerling of zijn ouder(s) aanleiding zijn tot verandering van school of tussentijdse inschrijving
• Ouders de katholieke of interconfessionele grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de Noorderborch niet wensen te onderschrijven of te respecteren (Leerlingen met een andere godsdienstovertuiging, die niet wensen deel te nemen aan het godsdienstonderwijs of -activiteiten op de Noorderborch, kunnen hiervoor geen vrijstelling krijgen.)