De Noorderborch
Home>Schoolgids>Zorg voor kinderen

Aannamebeleid en inschrijfprocedure van onze school

In principe is elk kind welkom, waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren en waarvan de begeleiding binnen onze doelstellingen en mogelijkheden ligt. De school kent echter als geen ander haar kwaliteiten en mogelijkheden en is niet in

Lees verder >

De veilige school en klachtenregeling

In het kader van “de veilige school” zijn er drie pijlers waaraan wij als school werken: 1. Zorg voor een goede omgang met elkaar: o.a. door het vergroten van de sociale competentie van leerlingen. 2. Zorg voor het voorkomen en

Lees verder >

De zorg voor de kinderen binnen onze school

De zorg voor de kinderen binnen onze school In onze school willen we proberen rekening te houden met het gegeven dat elk kind in principe een ononderbroken ontwikkelingsgang moet kunnen doormaken via ons onderwijssysteem. Onze school hanteert een jaarklassensysteem. Dat

Lees verder >

Het samenstellen van de groepen

De samenstelling van de kleutergroepen is heterogeen. Dat betekent dat wij géén aparte groep 1 en 2 kennen. Kinderen die in oktober, november of december geboren zijn, worden meestal geplaatst in groep 1. Deze najaarskinderen worden nauwgezet geobserveerd door de

Lees verder >

Leerlingdossier

De school verzamelt informatie van alle leerlingen die zijn ingeschreven in de leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven. We hebben de informatie ook nodig om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed mogelijk

Lees verder >

Passend Onderwijs binnen Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord

De Noorderborch is onderdeel van SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de

Lees verder >

Procedure schorsing/ verwijdering van leerlingen

Tot schorsing wordt overgegaan wanneer de directeur (herhaald) ernstig wangedrag van een leerling constateert, andere disciplinaire maatregelen niet het gewenste effect hebben bewerkstelligd en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn,

Lees verder >