De Noorderborch
Home>Schoolgids>Waar de Noorderborch voor staat>Op school- en groepsniveau:

Op school- en groepsniveau:

Op schoolniveau:

Binnen het personeelsbeleid speelt de onderwijsvisie en hoe we met elkaar omgaan een belangrijke rol. We ontwikkelen ons als school voortdurend in het adaptieve karakter van ons onderwijs. Door voortdurend te reflecteren op ons handelen proberen we de kwaliteit van onze ontwikkelingen te bewaken. Vanuit deze waarden zal elk personeelslid een aanvulling voor het team zijn. Een aanvulling vanuit gelijkwaardigheid maar ook verschillend in vaardigheid, aanleg etc. Het vormt immers de omgeving en bepaalt tevens de kwaliteit van de relatie.
De school zal een niveau van vertrouwen moeten uitstralen in de omgang met de ouders. Beiden beïnvloeden elkaar, hebben elkaar nodig en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid. Door de mogelijkheden en vaardigheden is een actieve deelname van ouders aan het onderwijsproces noodzakelijk. Dit vanuit de gedachte: het mee laten beleven en ervaren van het schoolklimaat. Om de verantwoordelijkheid naar elkaar en de kinderen waar te maken dient er sprake te zijn van openheid en respect voor de ander. Het gelijkwaardige vormt immers een aanvulling op elkaars mogelijkheden en vaardigheden.

Op groepsniveau:
De zorgverbreding neemt een grote plaats in binnen ons onderwijs. Iedereen is gelijkwaardig ondanks de verschillen in capaciteit, belangstelling, intelligentie en vaardigheid. Dat betekent dat er binnen de groep ruimte en plaats moet zijn voor verschillen.
Dit houdt o.a. in dat het R.T.-gedeelte (remedial teaching) zoveel mogelijk binnen de groep door de groepsleerkracht zal worden uitgevoerd.
De verschillen in mogelijkheden en vaardigheden laten de diversiteit zien van ons mens zijn. Wij organiseren de omgeving zodanig dat iedereen binnen de groep geaccepteerd is. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de kinderen. We maken het zichtbaar doordat kinderen aan verschillende opdrachten kunnen, mogen en moeten werken binnen de groep. Het karakteristieke van de activiteit binnen de groep is dan ook pluriform.

In het bijzonder geldt:
1. Een goede samenwerking tussen bestuur, directie, leerkrachten, kinderen en ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen.
2. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn, binnen heldere regels en passend binnen de organisatie.
3. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren in een veilige omgeving.
4. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekend uitdagende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. De leerlingen moeten in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid krijgen voor de planning en evaluatie van het eigen leerproces. Waar mogelijk treedt de leerkracht terug en is de leerling zelf verantwoordelijk.
5. Het samen leren, samenwerken (coöperatief leren) en zorg dragen voor elkaar, vinden we belangrijk.
6. De kinderen moeten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
7. Wij stellen ons actief op om onderwijsachterstanden, ten gevolge van diverse omstandigheden, op te heffen en/of te verminderen.
8. Er wordt gewerkt met methoden en/of onderwijsmiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. Niet alleen verschillen tussen kinderen bepalen de vorm van het onderwijs, ook wat kinderen bindt.
9. Het werken op de Noorderborch staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar. We beschouwen onze school als een oefenplaats voor de samenleving.
10. De structuur en cultuur van onze school in relatie tot de ouders zijn gericht op de gemeenschappelijke zorg rondom de kinderen.
11. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen, want leerlingen hebben recht op een professionele begeleiding. De school kent dan ook een actief scholingsbeleid.
12. De Noorderborch voert een actief beleid in het samenwerken met voortgezet onderwijs en speciaal (basis) onderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo eenvoudig mogelijk te maken.