De Noorderborch
Home>Schoolgids>Resultaten van het onderwijs>De overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs

De overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs

In groep 8 worden de kinderen gericht voorbereid op het feit dat zij hun vertrouwde basisschool gaan verlaten en na de zomervakantie naar een school voor Voortgezet Onderwijs zullen gaan.

In april nemen de kinderen deel aan de landelijke eindtoets: de IEP.

Gedurende het laatste schooljaar worden de volgende stappen ondernomen:

  • Een oriëntatie op de structuur van het Voortgezet Onderwijs in het algemeen en in Almelo in het bijzonder
  • Het houden van een informatieavond voor ouders over de bij ons op school gehanteerde procedure m.b.t. de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.
  • Het stimuleren van ouders en kinderen tot het bezoeken van de ‘open dagen’ van de afdelingen van het Voortgezet Onderwijs in Almelo.
  • Een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de schoolkeuze zoals:                                                                             – verstandelijke ontwikkeling                                                                                                                                                          – karaktereigenschappen                                                                                                                                                                  – interesses                                                                                                                                                                                          – motivatie.

De ouders nemen uiteindelijk de beslissing bij welk schooltype hun kind wordt aangemeld. Vóór die tijd vindt uiteraard overleg plaats tussen de groepsleerkracht, de ouders en het kind. Dit gebeurt onder meer aan de hand van de gegevens van het leerling-dossier. Dit advies omvat tevens een uitvoerige toelichting betreffende de werkwijze, de gedragingen en de vorderingen van het kind.

Als de ouders het inschrijfformulier voor een bepaalde richting binnen het voortgezet onderwijs (via onze school) hebben ingevuld, wordt een afschrift van het rapportage- inlichtingenformulier en een uitdraai van CITO LOVS naar de aanmeldingscommissie van het Voortgezet Onderwijs gestuurd. 

Toelating op scholen voor Voorgezet Onderwijs vindt in principe altijd plaats wanneer het advies van de basisschool positief is. Er vindt nader overleg plaats als blijkt dat er verschil van mening bestaat tussen de ouders, de basisschool en de betrokken scholen.