De Noorderborch
Home>Schoolgids>Ouders>Verzuim-, ziekteverlof

Verzuim-, ziekteverlof

Indien uw kind wegens ziekte of door andere oorzaak niet op school kan komen, wilt u dit ons dan zo spoedig mogelijk laten weten. Bij voorkeur telefonisch vóór schooltijd. Een briefje meegeven aan een broer of zus is ook prima. Moet uw kind op een later tijdstip dan de aanvangstijd van de school naar een arts, dan dient u dit tijdstip zelf in de gaten te houden. Het is niet wenselijk dat de leerkrachten hiervoor verantwoordelijkheid dragen.
Vrijaf voor een feestelijke gebeurtenis kan geregeld worden. Overlegt u hiervoor tijdig met de directeur.
Wij hechten eraan u op het volgende te wijzen:
Het is wettelijk niet toegestaan om naast de eerder genoemde vakanties en vrije dagen, nog eens extra vakantiedagen op te nemen.

Neemt u contact op met de directeur wanneer:

  • u van mening bent dat voor u, in een bijzonder geval, een uitzondering moet gelden.
  • uw verzoek voor verlof 10 schooldagen of meer omvat; u dient daarvoor ontheffing van de leerplicht aan te vragen.

Afwijkingen van de onderstaande richtlijnen vallend onder A vallen buiten het schoolbeleid en dienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Almelo te worden ingediend:

Informatie aanvragen van extra schoolverlof (uit de richtlijnen van de leerplichtambtenaar).

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties:
A. Algemeen uitgangspunt is:
Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk tenzij er sprake is van artikel 13a van
de leerplichtwet 1969, waarin staat aangegeven dat het alleen wegens de specifieke
aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Onder de aard van het beroep wordt verstaan,: een beroep dat geheel afhankelijk is van de schoolvakanties, bijvoorbeeld : campinghouder. Een werknemer met een willekeurig beroep, die bij zijn werkgever om organisatorische redenen niet gemist kan worden, kan geen verlof krijgen wegens “de aard van het beroep”.
Een verzoek hiervoor dient u minimaal 2 maanden van te voren bij de directeur van de school schriftelijk aan te vragen. Tevens moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is. Het verlof kan:
* slechts éénmaal per schooljaar worden verleend;
* mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
* mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.
Tegen de beslissing van de directeur is bezwaar/beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.

B. Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per jaar of minder.
Dit verlof kunt U aanvragen bij de directie van de school.
Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen per Schooljaar of minder, dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op basis van de wet te worden afgehandeld.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a) voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de
lesuren kan geschieden;
b) voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
c) voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de
3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
d) bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad,
duur in overleg met de leerplichtambtenaar van de woongemeente;
e) bij overlijden:
* van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen;
* van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen;
* van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
f) bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.

Dit uitgangspunt houdt in dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan familie in het land van herkomst etc., niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden.

C. Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt gevraagd wegens onder vermelde omstandigheden dan dienen de meerdere dagen via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd.

De directeur van de school is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.