De Noorderborch
Home>Schoolgids>Ouders>Ouders en school, samen sterk!

Ouders en school, samen sterk!

Goede contacten tussen ouders en school werken door in de kwaliteit van het onderwijs, de leerprestaties van kinderen en in het welbevinden van ouders, kinderen en leraren.
Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de schoolse ontwikkeling van kinderen. Het heeft een groot effect op het cognitief functioneren van kinderen, hun schoolprestaties, werkhouding en sociaal- emotioneel functioneren.
Als ouder bent u primair verantwoordelijk voor de opvoeding. Met andere woorden: thuis heeft u de regie. U beslist over de opvoeding: welke opvoedingsdoelen streef je na en wens je daar al dan niet ondersteuning bij. Als ouder ken je je kind het best en het langst. Als ervaringsdeskundige van uw kind kunt u de leraar van belangrijke informatie voorzien en waardevolle tips geven. Als ervaringsdeskundige van uw kind bent U onmisbaar voor zijn of haar leraar.
De leraren kennen uw kind als leerling het beste. De leraren zien sterke of minder sterke kanten van uw zoon of dochter in uiteenlopende situaties op school. De intern begeleider kent het schoolbeleid en weet welke mogelijkheden voor extra begeleiding er zijn. Zij zijn de onderwijsprofessionals. Leraren zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs, uiteraard met steun van directie en collega’s. Leraren hebben de regie in de klas. Zij beslissen over onderwijsinhoudelijke zaken, zoals:
• welke aanpak past bij het schoolbeleid en is haalbaar
• wie zit naast wie
• hoe geven we instructie en feedback
• welke opdrachten en toetsen worden gekozen.

De leraren kunnen ouders om gerichte ondersteuning vragen. Bv. iedere dag thuis 10 minuten extra oefenen met taal of rekenen. Als ouder geeft u aan wat voor u haalbaar is.
Ook al is onderwijs primair de verantwoordelijkheid van school en opvoeden primair de verantwoordelijkheid van ouders, deze twee hangen nauw met elkaar samen. Als het thuis moeilijk gaat, dan heeft dat zijn weerslag op school. Maar ook omgekeerd: als het op school moeilijk gaat, dan merk je dat thuis. Ouders en school zien en horen elkaar en reageren met respect op elkaar. In het belang van het kind en vanuit het besef dat ze samen meer kunnen dan alleen. Een kind leeft in beide werelden en hoe beter die werelden op elkaar zijn afgestemd, hoe gunstiger dat is voor het kind.
De wijze waarop ouders reageren op school, beïnvloedt de motivatie van uw kind en daarmee het schoolsucces.
Wat verwachten wij als school van u als ouders als het gaat om onderwijsondersteunend gedrag?
Betrokkenheid bij het onderwijs van uw zoon of dochter.
Zowel ouders als leerlingen gaan op een positieve manier met leraren en klasgenoten om. Vraag bv. hoe het op school gaat, help met het huiswerk, toon interesse voor school, help mee bij onderwijsondersteunende activiteiten. Zo laat je merken dat de school belangrijk is en dat motiveert je kinderen enorm.
Wij verwachten van ouders dat zij aanwezig zijn bij de eerste twee rapportagegesprekken, het derde rapportagegesprek is facultatief.
1. Het leren thuis (spelenderwijs) stimuleren.
Aandacht besteden aan oefenopdrachten, huiswerk en bv. voorlezen, samen lezen of rekenspellen te doen. Kinderen leren hier veel van en ervaren hoe zinvol lezen en rekenen zijn.
2. Toezicht houden op.
Bv. het buitenspelen (met wie gaat je kind om?), tv kijken en computergebruik, het voorkomen van het meenemen van geld, mobieltjes of computerspelletjes naar school. En –vanzelfsprekend- zorgen dat uw zoon of dochter goed eet en op tijd naar bed gaat, zodat hij of zij uitgerust en op tijd aan de schooldag kan beginnen.
3. Hoge realistische verwachtingen hebben.
Te hoge verwachtingen hebben en je kind onder druk zetten leiden tot spanning en mogelijk faalangst. Dat heeft een averechtse werking. Te lage verwachtingen daarentegen kunnen het schoolsucces eveneens belemmeren. Je kind neemt jouw lage verwachtingen over en is niet gemotiveerd om te leren of zich in te zetten. Ambities en hoge verwachtingen zijn gunstig, mits ze reëel zijn.

Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van hun kind.
Soms heeft een kind extra begeleiding nodig, op school en/of thuis. Voor een effectieve aanpak is het noodzakelijk dat school en ouders zo goed mogelijk afstemmen.
De route die ouders en school daarbij volgen is:
• Eerst in gesprek met de groepsleerkracht
• Dan naar de intern begeleider
• Daarna naar de directie

In zulke situaties is het belangrijk om te kijken naar:
• Kenmerken van het kind.
Bv. het intelligentieniveau, concentratie, motivatie of sociale vaardigheden.
• Kenmerken van het onderwijs.
Bv. De groepssamenstelling, pedagogisch klimaat en beschikbare ruimte.
• Kenmerken van de opvoeding.
Bv. de samenstelling van het gezin, de leefomgeving, de beschikbare tijd voor kinderen.

Het is belangrijk dat ouders en school vergelijkbare ideeën hebben over de aard, de verklaring en de aanpak van de situatie. Soms bent U het misschien niet eens met de aanpak van een leraar. Of neemt hij/zij een suggestie van U niet over. Vermoedt U dat dit het geval is, bespreek dit dan met de betreffende leraar/lerares en niet met uw kind.
Conclusie
Als ouder kunt U het schoolsucces van uw kind bevorderen door betrokken te zijn bij het onderwijs. Het bundelen van de krachten van ouders en die van school is effectief. Als ouder kent U als geen ander de “eigenaardigheden” van uw kind en U weet wat uw zoon of dochter enthousiasmeert of juist demotiveert. Leraren kennen uw kind als leerling het beste. Wanneer ouders en leraren elkaars deskundigheid respecteren, kunnen ze veel met en van elkaar leren.

Samenwerkingsovereenkomst
Als school en ouders zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van de kinderen. Die gedeelde verantwoordelijkheid brengt een vorm van samenwerking en wederzijdse betrokkenheid met zich mee. De wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Zo ontstaat er een draagvlak voor een soepele samenwerking. We weten dan van elkaar waar wij elkaar op aan kunnen spreken.