De Noorderborch
Home>Schoolgids>Ouders>Mondelinge en Schriftelijke rapportage

Mondelinge en Schriftelijke rapportage

Wij vinden het belangrijk om samen met ouders van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van hun kind(eren). Dit kan o.a. gebeuren tijdens de 10-minutengesprekken.
Het eerste gesprek zal plaatsvinden in de periode oktober/ november.
Voor de groepen 1-2 geldt dat er tweemaal een mondelinge rapportage plaatsvindt. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen aan het eind van het schooljaar een schriftelijk verslag.
Voor de groepen 3 t/m 8 vindt tweemaal per jaar een schriftelijke rapportage plaats, waarbij bij het eerste schriftelijk rapport (februari/ maart) ook een zgn. 10 minutengesprek zal plaatsvinden. Bij het tweede rapport (juni/juli) is het gesprek facultatief, Dit houdt in dat er een gesprek plaats vindt indien de school of de ouders reden hebben om met elkaar in een gesprek te gaan.

Vindt u een tussentijds gesprek gewenst, neem dan zelf het initiatief. U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht.
Bij aanvang van de les om 8.30 uur is er geen gelegenheid voor een gesprek. Belangrijke mededelingen, indien kort, mogen uiteraard altijd worden gedaan.
Wij vinden het bijzonder belangrijk dat er goede contacten onderhouden worden met ouders, zeker met hen van wie het kind leer- en ontwikkelingsbelemmeringen ondervindt.
Uitgangspunt is altijd dat mondeling contact op school over de gesignaleerde problemen in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvindt.