De Noorderborch
Home>Schoolgids>Ouders>Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap van de Noorderborch is binnen het onderwijs wettelijk geregeld middels de medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestaat voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door ouders worden gekozen. Op het ogenblik bestaat de MR van de Noorderborch uit zowel 4 personeelsleden als 4 ouderleden. Leden worden gekozen voor de duur van 3 zittingsjaren en kunnen herkozen worden.
Een zittingsjaar begint 1 augustus. Het is mogelijk om tussentijds af te treden.

Medezeggenschap betekent het dragen van de medeverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Hierin worden de belangen voor alle geledingen behartigd. De MR heeft visie op onderwerpen als verandering in de organisatie en algemeen beleid binnen de stichting of de school en houdt zich bezig met advies en instemming daar waar het gaat om voorstellen vanuit het bestuur van de Stichting Quo Vadis en/ of schoolleiding.
De raad heeft een controlerende functie, waarbij zij het beleid achteraf toetst en in het bijzonder let op de procedures en uitkomsten van het beleid zoals:
• Personeelsbeleid
• Organisatorische veranderingen
• Financieel beleid
• Sociaal beleid
• ARBO beleid
• Huisvesting en beheer gebouwen
• Vaststellen van het schoolplan en de schoolgids

Bij kandidaatstelling, verkiezingen, belangrijke ontwikkelingen en dergelijke, zal de MR zorgdragen voor een correcte informatievoorziening naar ouders en personeel. Vergaderingen zijn in principe openbaar en worden via het publicatiebord in de hal van de school bekend gemaakt.
Het reglement en de goedgekeurde notulen van de vergaderingen zijn voor belangstellenden in te zien op school.

Leden van de Medezeggenschapsraad:
Namens het personeel hebben zitting:
Patricia Munsterman
Manon Starink
Machteld Paassen
Herma Eppink
Namens de ouders hebben zitting:
Sandra Hassing
Hanneke Borgman
Petra Voshaar
Jacintha Albers

Namens de MR heeft 1 lid zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Voor deze periode is dat een lid namens de oudergeleding. Te weten Karlijn Rozenmuller. De GMR bestaat uit leden van de verschillende scholen die onder het bestuur vallen. De GMR is gemoeid met voor de school overstijgende zaken.

Indien u belangstelling heeft voor zitting in de MR van de Noorderborch, verwijzen wij u naar één van bovenstaande personen of u kunt mailen naar mr.denoorderborch@stichtingquovadis.nl

Dit geldt tevens bij eventuele vragen of op- en aanmerkingen over de taak en de inhoud van de MR. Bijeenkomsten zijn altijd openbaar en vrij bij te wonen. Gelieve dit wel eerst te melden bij de voorzitter (Sandra Hassing).