De Noorderborch
Home>Schoolgids>Ouders>Informatieplicht ouders

Informatieplicht ouders

Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijke gezag en de andere ouder niet. Hoe zit het dan met de informatieplicht?
De ouder die is belast met het ouderlijk gezag, heeft de verplichting om de andere ouder ( niet belast met de ouderlijk gezag) op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen ( artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek). Het is dus de bedoeling dat de ouder die niet met het gezag is belast, de informatie krijgt van de andere ouder. Gegevens over schoolresultaten zouden dus ook via de met het gezag belaste ouder verstrekt moeten worden. Als echter in de communicatie tussen de ouders storing ontstaat, kan dat voor de school problemen opleveren. De vraag rijst dan welke taak de school heeft betreffende de informatieverstrekking.
Scholen hebben ook een informatieplicht aan ouders. Het is echter zo, dat in sommige gevallen de informatieplicht van scholen aan ouders beperkt is ( artikel: 1:377c B.W.) In zeldzame gevallen hoeven scholen zelfs helemaal geen informatie aan ouders te verschaffen. Onderstaand schema geeft een beeld wat en aan wie de informatie verstrekt wordt.

Voor wie:Alle informatieBeperkte informatie
AOuders die met elkaar zijn getrouwd;
Voor vader en moeder geldt:
X
BOuders die zijn gescheiden;
Voor vader en moeder geldt:
X
N.B. geen informatie geven die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen
COuders die hun partnerschap hebben laten registreren X
DOuder die niet met elkaar zijn getrouwd, maar via goedkeuring van de rechtbank het gezamenlijke gezag uitoefenenX
EOuder die niet met het gezag is belastX
Artikel 1:377c B.W.
FIn geval van samenwonen, vader heeft kind erkend, niet ingeschreven in gezagsregister; voor vader geldt:X
Artikel 1:377c B.W.
GIn geval van samenwonen, vader heeft kind erkend en ingeschreven in gezagsregister; voor vader en moeder geldt:X
HStel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is erkend, ingeschreven in gezagsregister; voor vader en moeder geldt:X
N.B. geen informatie geven die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen
IStel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is erkend, maar niet ingeschreven in het gezagsregister; voor vader geldt:X
Artikel 1:377c B.W.
JOuders beide uit de ouderlijke macht gezet, kind is onder voogdij geplaatst; voor vader en moeder geldt:X
Artikel 1:377c B.W.
KVoogdX
LBiologische vader, die zijn kind niet heeft erkend
MGrootouders die de verzorging van het kind op zich nemen omdat de ouders spoorloos zijn

L: voor biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend, geldt dus: helemaal geen informatie.
M: Voor grootouders, die de verzorging van de kinderen op zich nemen, omdat de ouders spoorloos zijn geldt: in principe geen informatie.