De Noorderborch

Buitenschoolse opvang

Sinds schooljaar 2007-2008 zijn scholen, in het kader van de motie Van Aartsen/Bos, verplicht om (aansluiting met) buitenschoolse opvang te organiseren. De opvang kan bestaan uit voor- en/of naschoolse opvang en/of opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties. Het bestuur

Lees verder >

Gesprekken met ouders

Wij vinden het belangrijk om samen met ouders van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van hun kind(eren). Dit kan o.a. gebeuren tijdens de 10 minutengesprekken. Het eerste gesprek zal plaatsvinden in de periode oktober/ november. Het tweede gesprek is

Lees verder >

Hoofdluis

Na iedere vakantie of na iedere melding van hoofdluis zal de hele school of groep(en) gecontroleerd worden op hoofdluis. Als er hoofdluis in een klas gevonden wordt dan belt de leerkracht de desbetreffende ouder(s) op. Ook kunt u inlichtingen vragen

Lees verder >

Informatieplicht ouders

Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijke gezag en de andere ouder

Lees verder >

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap van de Noorderborch is binnen het onderwijs wettelijk geregeld middels de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die rechtstreeks

Lees verder >

Mondelinge en Schriftelijke rapportage

Wij vinden het belangrijk om samen met ouders van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van hun kind(eren). Dit kan o.a. gebeuren tijdens de 10-minutengesprekken. Het eerste gesprek zal plaatsvinden in de periode oktober/ november. Voor de groepen 1-2 geldt

Lees verder >

Ouderhulp

Zonder daadwerkelijke hulp van ouders kan onze school niet naar behoren functioneren. Uiteraard is en blijft de onderwijskundige kant de verantwoordelijkheid van het team. Echter, willen we de kinderen zo goed mogelijk begeleiden, in zowel onderwijskundig als opvoedkundig opzicht, dan

Lees verder >

Ouderparticipatie

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen op de Noorderborch. De betrokkenheid uit zich op veel verschillende manieren. Ouders denken mee in de medezeggenschapsraad, ouders vervullen functies in de ouderraad en individuele ouders participeren

Lees verder >

Ouderraad

De ouderraad is belast met het besturen van de oudervereniging. De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Op de volgende manier wordt hieraan inhoud gegeven: • De ouderraad heeft gezien haar positie en

Lees verder >

Ouders en school, samen sterk!

Goede contacten tussen ouders en school werken door in de kwaliteit van het onderwijs, de leerprestaties van kinderen en in het welbevinden van ouders, kinderen en leraren. Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de schoolse ontwikkeling van kinderen. Het heeft

Lees verder >

Protocol medicatie

Het kan voorkomen dat uw zoon en/of dochter medicatie moet gebruiken. Om op school de juiste medicijnen en dosering te kunnen geven vragen wij u het “protocol medicatie” in te vullen. Dit protocol kunt u vinden in de onderstaande link. Als deze

Lees verder >

Spreekuur

De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt de directie altijd benaderen en indien nodig wordt er een afspraak gemaakt.

Lees verder >

Verzuim-, ziekteverlof

Indien uw kind wegens ziekte of door andere oorzaak niet op school kan komen, wilt u dit ons dan zo spoedig mogelijk laten weten. Bij voorkeur telefonisch vóór schooltijd. Een briefje meegeven aan een broer of zus is ook prima.

Lees verder >