De Noorderborch

Vervanging bij ziekte

Binnen het onderwijs hebben we te maken met veel parttime leerkrachten. Daar waar er sprake is van een duo-functie, proberen we het aantal wisselingen te beperken door het zo te regelen dat de leerkrachten bij b.v. ziekte de groep van elkaar overnemen. Helaas is dit echter niet altijd mogelijk.
Verder maakt de Noorderborch gebruik van de digitale invalpool van Stichting Quo Vadis om te pogen ons te verzekeren van een leerkracht indien de groepsleerkracht afwezig is.

In het afgelopen jaar zijn ook scholen van de Stichting Quo Vadis enkele keren geconfronteerd met het feit dat er geen vervangende leerkracht was voor iemand die ziek of om een andere reden afwezig was.
Om eenheid in handelen te krijgen en om duidelijkheid te verschaffen is het volgende protocol ‘vervanging bij ziekte’ vastgesteld:

Procedure:
1. Als er geen vervanger is voor een afwezige leerkracht worden de volgende interne oplossingen overwogen:
a. Verdelen:
Het streven is om de groep voor maximaal 1 dag over andere groepen te verdelen en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is.
b. Verschuiven (indien mogelijk en wenselijk):
Intern gaat een leerkracht naar een andere groep. Met een (Lio) student mag niet worden geschoven, uiteraard wel met de leerkracht die door de Lio-er wordt vervangen.
c. Ruilen (indien mogelijk en wenselijk)
d. Parttime leerkrachten (indien mogelijk en wenselijk).
Parttime leerkrachten krijgen voor korte tijd een uitbreiding van uren.

2. Bieden de voorgaande maatregelen geen aanvaardbare oplossing dan kan de betreffende groep thuisblijven volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie:
a. Leerlingen uit groep 1 en 2 gaan direct, op de betreffende dag mee naar huis in overleg met de ouders.
b. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 in principe niet op de eerste dag, uitsluitend in het uiterste geval.
c. Ouders worden een dag van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld.
d. Voor leerlingen waar thuis geen opvang mogelijk is zorgt de school voor opvang op school.

NB: Er wordt naar gestreefd groepen niet langer dan twee dagen naar huis te sturen. Na twee dagen zal een andere groep thuis moeten blijven.
Dit protocol is vastgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen, om de werkdruk bij het personeel niet nog groter te maken en om leerlingen niet onder schooltijd naar huis te hoeven sturen. De directies en het bevoegd gezag doen er alles aan om steeds weer invallers te vinden.

Enkele genomen maatregelen:
• De vervanging wordt centraal gecoördineerd.
• Op school ligt een klassenmap voor de invaller die de groep gaat overnemen.

Maar ondanks bovenstaande zaken zullen we helaas nu en in de toekomst geconfronteerd worden met het feit dat er geen invaller is voor een afwezige leerkracht. Vandaar dit protocol ‘vervanging bij ziekte’.