De Noorderborch

Schoolbeleid

De voortdurende onderwijsontwikkelingen zorgen ervoor dat het schoolondernemingsplan aan veranderingen onderhevig is. We werken vanuit een beknopt en helder document, waarin aandacht is voor de praktische uitwerking van onderwijsinhouden. De doelen, de lijn van leerinhouden, de toetsing en de leerlingenzorg zijn belangrijke onderdelen.
Daarnaast maakt de directie ieder jaar:
• het activiteitenplan waarin de organisatie van het schooljaar beschreven wordt.
• het formatieplan waarin de organisatie en inzet van personeel wordt vermeld.
• het zorgplan waarin de zorg rondom leerlingen wordt beschreven.

Omdat de school een levende en dynamische gemeenschap is met steeds weer nieuwe ontwikkelingen, scholen we ons gezamenlijk als team, maar ook individueel bij. Veel inhoudelijke verdieping waarmee wij beogen het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en daarmee een zo hoog mogelijk rendement op diverse gebieden te realiseren. De komende jaren blijven we ons samen ontwikkelen in Handelins-Gericht-Werken en passend-onderwijs. Jaarlijks evalueren we ons onderwijs als groep en bekijken hoe onze persoonlijke ontwikkeling verloopt, neergelegd in het Persoonlijk OntwikkelingsPlan.