De Noorderborch
Home>Schoolgids>Organisatie van het onderwijs>Organisatie van het onderwijs

Organisatie van het onderwijs

Organisatie van het onderwijs.

U weet uit eigen ervaring dat kinderen van elkaar leren en samen nieuwe dingen ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben gemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken in klassenverband en/of in kleine groepjes.
Het bovenstaande willen wij realiseren door middel van het pedagogisch handelen vanuit drie basisprincipes:
• Vrijheid
• Zelfwerkzaamheid
• Samenwerking
Dit alles in samenhang volgens het HGW – principe (handelingsgericht werken).

Om dit te stimuleren stellen wij alles in het werk om de school zo in te richten, dat de kinderen er zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Dit trachten wij te realiseren door o.a.:
• het inrichten van ‘werkhoeken’ in de lokalen en gemeenschapsruimte, waarin kinderen ongestoord bezig kunnen zijn met spelen, bouwen, lezen, stellen etc.
• het ‘aankleden’ van de gemeenschapsruimte, waardoor deze als het ware bij de groepslokalen getrokken wordt.

Een ander belangrijk aspect is het pakket leeractiviteiten en werkvormen op school. Na een groepsinstructie gaan de leerlingen individueel of per groep verder met hun opdrachten.
Naast de meer traditionele werkvormen hechten wij veel waarde aan het zelfstandig leren en werken, om zo alle kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Dit wordt gerealiseerd tijdens taaktijd. Voor de schoolpraktijk betekent dit dat we de kinderen in de gelegenheid stellen:
• zelfstandig met opdrachten bezig te zijn;
• zelfstandig onderwerpen te kiezen en te verwerken;
• buiten het groepslokaal aan taken of groepsopdrachten te werken.

De Noorderborch werkt volgens de z.g.n. BAS-principes (Bouwen aan een Adaptieve School). Hiermee hangt het volgende samen:
1. Onze drie schoolregels:
• Voor groot en klein zullen we aardig zijn;
• We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen;
• Binnen mag je niet storen, buiten mag je elkaar wel horen.
2. Uitgestelde aandacht:
• We leren de leerlingen eerst zelf na te denken voordat ze een hulpvraag stellen aan medeleerlingen en/of de leerkracht. De leerlingen maken gebruik van een z.g.n. zelfstandig-werken-blokje
3. Planbord:
• De leerlingen leren hun eigen activiteiten te plannen. Ze leren daarvoor verantwoordelijk te zijn. Zowel voor het werk als voor de tijd die ze nodig hebben.
4. Instructie/verlengde instructie:
• Leerlingen die extra zorg nodig hebben krijgen binnen de groep verlengde instructie, van de groepsleerkracht.

Uitwerking van de schoolregels bv.:
• Kom op tijd naar school, maar niet te vroeg! Vanaf een kwartier voor het begin van de lessen is er toezicht op de speelplaats door één van de leerkrachten.
• Het tijdstip van het naar binnengaan wordt aangegeven door een bel. Kinderen mogen voor die tijd niet naar binnen. Uitzondering wordt gemaakt voor de kinderen die kostbare en breekbare ngen bij zich hebben. Je moet je dan eerst even melden bij de pleinwacht.
• Houd het plein en de terreinen rond de school netjes.
• Het gebruik van het grasveld/ Cruijff Court is alleen toegestaan bij droog weer en na toestemming van de pleinwacht.
• Wanneer je voor schooltijd of tijdens de pauze vragen hebt, kun je terecht bij de pleinwacht.
• Tijdens de pauze mag je niet van het schoolplein af.
• Kinderen die niet op loopafstand school – huis wonen mogen op de fiets naar school. De fietsen horen in de fietsenstalling. Wellicht ten overvloede: de school is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan fietsen, skeelers etc.
Op locatie Havezathe staan de fietsen van de kinderen van groep 1 t/m 4 in de stalling bij de speelzaal. De fietsen van de kinderen uit de groepen 5 en 6 staan in de stalling op het grote plein.
• Op het plein mag niet gefietst worden. Dit in verband met de veiligheid van alle kinderen.