De Noorderborch
Home>Schoolgids>De school>Schoolbestuur

Schoolbestuur

Schoolbestuur, Stichting Quo Vadis
De Noorderborch is één van de scholen van Stichting Quo Vadis. Deze stichting is het bevoegd gezag van twintig scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk basisonderwijs. De stichting is voortgekomen uit de schoolbesturen voor katholiek en protestants-christelijk onderwijs te Almelo en Deventer en is per 1 januari 2004 van start gegaan.
Meer dan 400 medewerkers zijn voor de stichting werkzaam op scholen voor primair onderwijs in Almelo, Deventer, Gorssel, Joppe en Vriezenveen. In totaal bezoeken ongeveer 4000 leerlingen deze scholen.

QUO VADIS. Waar gaan wij heen, hier en nu? Waar willen we voor staan?
Op de eerste plaats voor christelijk onderwijs. Christelijk: de grondslag voor ons denken, van ons leven, om het even of we van reformatorische afkomst zijn of tot de katholieke kerk behoren. In Christus willen we samen één zijn en deze oorspronkelijke eenheid gezamenlijk uitdragen.
Maar we staan ook in deze wereld met al haar verworvenheden en onvolkomenheid. Daarom willen we op onze weg maatschappelijk betrokken zijn, onze verantwoordelijkheid in deze wereld nemen, een sociaal beleid voeren.
Dit brengt ons op het begrip menselijk zijn, ons betrokken voelen bij het wel en wee van anderen, de behoefte te zorgen voor onze medemens en hierbij met name gericht op het kind.
Specifiek voor onze organisatie betekent dit, dat wij in brede zin, een essentiële bijdrage willen geven aan de ontplooiing van onze leerlingen, zodat ze opgroeien tot goede burgers, gezond naar geest en lichaam, geworteld in onze christelijke traditie.
Om dit te bereiken is ontwikkeling, kennis nodig. In onze organisatie dienen we ervoor te zorgen dat deze kennisoverdracht op verantwoorde wijze plaatsvindt. Hiervoor is kwaliteit nodig. Kwaliteit van ons onderwijs, van onze medewerkers, van onze stichting. Die kwaliteit kan alleen gegarandeerd worden als we steeds blijven beseffen, dat we ons op taken moeten bezinnen. Met andere woorden: innovatief, vernieuwend en modern bezig zijn.
De stichting “Quo Vadis” wil haar naam eer aan doen en weet waarheen zij op weg is.

Zie voor verdere informatie de website: www.stichtingquovadis.nl