De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Procedure toelating

Procedure toelating

Tot toelating c.q. inschrijving op de school wordt overgegaan wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt
 • (indien van toepassing) het overdrachtsformulier van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport van de andere basisschool / instelling is afgegeven aan de directie
 • Alle gegevens op het (voorlopig) inschrijfformulier naar waarheid zijn ingevuld
 • Het inschrijfformulier door zowel de ouder(s) als de directeur is ondertekend
  De directie van de school behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot toelating c.q. inschrijving van de leerling indien:
 • De ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen. De vuistregel die hierbij gehanteerd wordt is: minimumniveau eindgroep 6.
 • In geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is ingericht of ingericht kan worden
 • Aan de toelatingsvoorwaarden van het inschrijfformulier niet wordt voldaan
 • Ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid van derden en/of het herhaald negeren van schoolregels op de vorige school door de leerling of zijn ouder(s) aanleiding zijn tot verandering van school of tussentijdse inschrijving
 • Ouders de katholieke of interconfessionele grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school niet wensen te onderschrijven of te respecteren (Leerlingen met een andere godsdienstovertuiging, die niet wensen deel te nemen aan het godsdienstonderwijs of -activiteiten op de betreffende school, kunnen hiervoor geen vrijstelling krijgen. )

Binnen de wijk geldt de afspraak dat in de loop van het schooljaar geen leerlingen van elkaar worden overgenomen.
Hiervan kan alleen worden afgeweken als de betrokken scholen samen tot zo’n beslissing komen.
We nemen dan de volgende stappen:
1. Wij gaan geen gesprek met de ouders aan, voordat zij zelf met de school van hun kind(eren) hierover een gesprek hebben gevoerd en ons toestemming geven zelf met de school contact op te nemen.
2. De I.B.-er neemt contact op met de betrokken school om verdere informatie in te winnen over het kind en de omstandigheden die geleid hebben tot het voornemen van de ouders om het kind over te plaatsen.
3. Gesprek tussen ouders en de I.B.-er over de reden van overplaatsing van het kind.
4. Indien de I.B.-er geen onoverkomelijke bezwaren heeft, wordt het kind voorlopig ingeschreven.