De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Het observeren van het gedrag en de ontwikkeling van de leerlingen is leidend voor het onderwijsaanbod op de Noorderborch.
Regelmatig worden alle kinderen op hun basisvaardigheden getoetst; de resultaten daarvan worden per leerling vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Wij hanteren daarbij de normen zoals die zijn ontwikkeld door het Cito. (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). Het Cito ontwikkelt toetsen en zorgt bij bestaande toetsen voor aanpassingen aan de eisen vanuit het ministerie en de maatschappij. Een uitgebreid pakket toetsen staat ons dus ter beschikking. Ook gegevens over de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied worden vastgelegd.
De resultaten van de toetsen worden door de interne begeleider besproken met de leerkrachten van de betreffende groepen.
De vorderingen worden vooral bekeken in het licht van de ontwikkeling van het kind. We gaan er immers vanuit dat het onderwijs zich daarbij aan moet sluiten. Wat kan deze leerling al wel is belangrijker dan wat het nog niet voldoende beheerst. We werken vanuit de kracht van het kind.
In de zorg voor kinderen onderscheiden wij de volgende fasen:
signaleren: het opsporen van “opvallende” leerlingen; (taak voor de leerkracht)
diagnosticeren: het doen van nader onderzoek; (taak voor de leerkracht en de IB-er)
speciale begeleiding: in de groep d.m.v. remedial teaching (taak voor de leerkracht)
evaluatie: evalueren van de effecten van de speciale begeleiding. (taak van leerkracht, IB-er en ouders)

De interne begeleider organiseert en coördineert, in samenwerking met het gehele team, de zorg voor alle kinderen. Dit is in de ruimste zin van het woord. Iedere leerkracht blijft zelf volledig verantwoordelijk, maar de interne begeleider zorgt voor een samenhangende zorg binnen de school.
Alle leerkrachten werken met een klassenmap waarin zij ontwikkelingen en leerresultaten registeren. Op grond van eigen bevindingen kunnen zij kinderen die opvallen “signaleren” en in overleg treden met de interne begeleider.
Mocht uit diverse overlegsituaties blijken dat een leerling aan een aangepast programma
( handelingsplan of groepsplan) moet werken, dan wordt dit door de leerkracht i.s.m. de interne begeleider na overleg met de ouders opgezet.
Na een afgesproken periode vindt er een evaluatiegesprek plaats, om te kijken of de aangeboden hulp het gewenste resultaat opgeleverd heeft.
Een aantal keren per jaar worden groeps- /leerlingbesprekingen gehouden tussen de interne begeleider en leerkrachten van de diverse bouwgroepen. Mocht uit de besprekingen blijken dat we de hulp niet op eigen kracht kunnen bieden, dan vindt overleg plaats in het SOT.