De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Klachtenregeling

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt komen misverstanden voor of worden wel eens fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke zaken te bespreken of een klacht in te dienen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een adequate wijze worden afgehandeld. Indien gelet op de aard van de klacht dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Een model van deze regeling ligt op school ter inzage.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Iedere school dient in het kader van deze regeling te beschikken over een contactpersoon en/of aan-
dachtsfunctionaris. Op de Noorderborch zijn dat: Ineke Oude Avenhuis en Sylvia Alaerds.

De contactpersoon zal u indien nodig of gewenst verwijzen naar Herman Riphagen herman.riphagen@ijsselgroep.nl of Yvonne Kamsma yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl de door Stichting Quo Vadis aangewezen vertrouwenspersonen werkzaam bij de IJsselgroep. Het telefoonnummer van de IJsselgroep is: 088-0931000
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief).
Heeft u vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder:
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)