De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>Het Schoolondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel

Hieronder beschrijft de Noorderborch haar Schoolondersteuningsprofiel. Andere documenten waar informatie te vinden is over de ondersteuningstructuur zijn:
o Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
o De notitie “Basisondersteuning” van SWV Twente Noord
o Het “Ondersteuningsplan versie 2014” van SWV Twente Noord

1. De missie:
De missie van de Noorderborch sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De Noorderborch biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt.
Binnen het SWV werken leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, bestuurders en vele anderen in overleg met ouders aan één centrale opdracht:
“Het onderwijs wordt zo gegeven, dat alle leerlingen een zo hoog mogelijk ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.”

2. De visie:
De Noorderborch maakt dit mogelijk door:
o De afspraken rondom basiszorg en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie planmatig toe te passen;
o De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) in de praktijk te brengen;
o Zo vroeg mogelijk de deskundigheid van ondersteuners in het SWV in te schakelen om voor iedere leerling een onderwijsarrangement op maat mogelijk te maken.

3. Doel:
Het uiteindelijke doel is dat zo veel mogelijk leerlingen in onze school basisonderwijs kunnen blijven volgen. Dit bereiken we samen met de extra deskundigen binnen en buiten onze school. Uitzonderingen kunnen gelden voor die leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte kennen. Ook heeft de school mogelijk grenzen als leerlingen het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen ernstig belemmeren. De school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen. De school zoekt steeds naar mogelijkheden om deze grenzen op te schuiven. Het team streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim mogelijk passend aanbod te komen. Echter Passend Onderwijs betekent niet per definitie dat alle leerlingen regulier BaO-onderwijs kunnen volgen. Onze school werkt daarom binnen het SWV goed samen met het speciaal basis onderwijs en het speciaal onderwijs (S(B)O). Deze vormen van onderwijs zijn goed ingespeeld op leerlingen met zeer speciale ondersteuningsbehoeften.

4. Ondersteuningsstructuur:
De Noorderborch biedt dus zo passend mogelijk onderwijs. Ter ondersteuning van het team beschikt de school over gespecialiseerde leerkrachten en aanvullende ondersteuning.
De school beschikt over een team dat goed is voorbereid om onderwijs- en opvoedproblemen te voorkomen en te verhelpen. Ook wordt de school op verzoek ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit specialisten uit cluster 3 en 4.
Via de afdeling en het schoolbestuur is de inzet mogelijk van een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, collegiale consulent, consulent sociale en emotionele ontwikkeling of een consulent jonge risico kinderen.
De school heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW werkwijze. Binnen deze werkwijze staat planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen worden gepland maar kunnen ook op afroep plaats vinden als snel en direct gehandeld moet worden. Bij het SOT overleg kunnen zowel deskundigen uit de school, het bestuur als het SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat deskundigen uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schoolarts, leerplichtambtenaar of wijkagent. De school maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe partners. Binnen het SOT overleg kunnen ouders worden uitgenodigd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind.
Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor de school. Het SWV biedt deze ondersteuning om samen met het SOT en ouders te onderzoeken of binnen onze school nog kansen liggen om passend onderwijs te bieden. Trajectbegeleiders zijn door het SWV speciaal opgeleid om dit te onderzoeken samen met ouders en SOT. Trajectbegeleiding wordt pas ingezet als de eerdere aanpak niet heeft geleid tot een blijvende oplossing. Het is mogelijk dat ondanks inzet van extra deskundigen het verwachte doel niet wordt bereikt. In dat geval is er een nieuw uitzicht nodig via een traject met een onafhankelijke derde, de trajectbegeleider. De ondersteuningsstructuur van het eigen bestuur, afdeling of SWV is dan dus al actief geweest in het voortraject. Deskundigen hebben dus al ondersteund en geadviseerd. De leerling is bekend binnen de zorg van het SWV en een groeidocument4 geeft aan welke acties al dan niet met succes reeds zijn ingezet. Er is echter nog geen zicht op een blijvende oplossing. Hierdoor zijn andere acties nodig om voor de leerling passend onderwijs te kunnen organiseren. De intern begeleider (IB-er) neemt in zo’n situatie contact op met het SWV om de hulp van een trajectbegeleider te vragen. Samen bereiden de IB-er en de trajectbegeleider het verdere verloop van het proces voor. Eerst wordt bepaald welke deskundigen bij het SOT zullen worden betrokken bij de volgende stappen. In ieder geval worden altijd de ouders en de leraren betrokken bij de voorbereiding en het overleg.
Het traject met de trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats naar oplossingen binnen de eigen of een andere basisschool. Het overleg kan echter ook tot een advies leiden, waarbij een toelaatbaarheid tot het S(B)O aan de orde is.

5. Basisprofiel van de Noorderborch:
De Noorderborch biedt basisondersteuning zoals deze is vastgelegd in de regio van het SWV Twente Noord voor alle basisscholen. De notitie waarin de basisondersteuning wordt beschreven, ligt ter inzage op de school. Deze basisondersteuning is o.a. vastgelegd in standaarden. Dit zijn afspraken waar alle basisscholen in Twente Noord naar streven. De school heeft in het SOP aangegeven hoe de stand van zaken is t.a.v. deze afspraken. Ook heeft de school in ontwikkelings- en scholingsplannen beschreven hoe het schoolteam verder werkt om deze basisondersteuning te realiseren. Deze ontwikkelings- en scholingsplannen zijn bedoeld om als school steeds beter passend onderwijs te geven.
De Noorderborch heeft haar onderwijs zo ingericht dat
– vroegtijdige leer-, opgroei- en opvoedproblemen worden gesignaleerd;
– een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt;
– een aanbod te creëren is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;
– een afgestemd aanbod tot stand gebracht wordt voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
– een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen geboden wordt.

De Noorderborch houdt in haar onderwijs rekening met de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. De school heeft het pedagogisch klimaat duidelijk beschreven en met het hele schoolteam in de dagelijkse praktijk uitgewerkt. Hierbij werkt de school via duidelijke afspraken aan het voorkomen van sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen. Deze afspraken zijn op de school in te zien. De school ontwikkelt een pedagogische aanpak waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen ook tot hun recht komen. De school richt haar onderwijs hier op in en schoolt de leerkrachten hiertoe.
De Noorderborch staat open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen. In het SOP heeft de school aangegeven in welke specifieke ondersteuningsvragen het schoolteam zich meer of minder ervaren acht. De school zal deze specifieke ondersteuningsvragen van leerlingen samen met het SWV, via de inzet van een trajectbegeleider (zie boven), onderzoeken en in beeld brengen.
Passend Onderwijs is echter niet per definitie inclusief onderwijs. Ook is de Noorderborch niet in staat om alle leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften altijd op te vangen. Het samenwerkingsverband ondersteunt de school indien nodig bij het vinden van een juiste onderwijsplek buiten de eigen basisschool.

De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een individuele leerling kan een grens voor de school zijn. De Noorderborch heeft ook deze grenzen verwoord in haar eigen SOP.
De volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen:
o Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht;
o Mate van zelfredzaamheid;
o Mate van fysieke en/of medische verzorging5;
o Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is;
o Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen.

6. Aanmeldingsprocedure.
Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. De Noorderborch zal samen met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde leerling voldoende onderwijs kan bieden. Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding, mits aan andere plaatsingsvoorwaarden6 is voldaan. Indien nodig bespreekt het SOT de ondersteuningsbehoeften. Het E&D van het SWV en ook andere deskundigen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de school onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk een plek te vinden binnen het eigen bestuur of in samenwerking met het SWV binnen een andere BaO- of S(B)O-school. In het laatste geval zal de school de hulp van een trajectbegeleider van het SWV inroepen (zie boven).
Voor tussentijdse aanmeldingen van kinderen die van een andere basisschool komen, geldt de zorgplicht niet voor de nieuwe school. De school van herkomst blijft de zorgplicht houden tot de leerling is aangenomen op de nieuwe school.