De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>De zorg voor de kinderen binnen onze school

De zorg voor de kinderen binnen onze school

In onze school willen we proberen rekening te houden met het gegeven dat elk kind in principe een ononderbroken ontwikkelingsgang moet kunnen doormaken via ons onderwijssysteem. Onze school hanteert een jaarklassen systeem. Dat betekent dat kinderen een heel jaar in dezelfde groep zitten.

Aan het eind van elk schooljaar wordt naar de resultaten van de leerlingen gekeken om te bepalen of overgang naar de volgende groep verantwoord is. Het doubleren zal praktisch alleen maar voorkomen in de onderbouw. Doorslaggevend daarbij is het antwoord op de vraag of het belang van het kind daarmee gediend is. De beslissing wordt altijd genomen na overleg met de ouders. Als ouders en de leerkracht(en) in deze van mening verschillen, beslist de directeur. Deze beslissing is bindend.
Ondanks het gegeven dat ons systeem uitgaat van klassikaal onderwijs, is differentiatie een gegeven. Dat betekent dat wij zoveel mogelijk rekening houden met verschil in aanleg en tempo. Voor ons leerkrachten betekent dit o.m.: het creëren van gevarieerde leersituaties.
Het verzorgen van onderwijs op maat is onze dagelijkse zorg. We beschikken daartoe o.m. over een vorm van interne begeleiding en een leerlingvolgsysteem.
In ons zorgplan staat specifiek omschreven op welke wijze wij onze zorg hebben vorm gegeven. Dit zorgplan van onze school ligt ter inzage.