De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>De veilige school

De veilige school

In het kader van “de veilige school” zijn er drie pijlers waaraan wij als school werken:
1. Zorg voor een goede omgang met elkaar: o.a. door het vergroten van de sociale competentie van
leerlingen.
2. Zorg voor het voorkomen en oplossen van calamiteiten, waarbij uiteraard ook “pesten” veel
aandacht krijgt.
3. Zorg voor veilige voorzieningen binnen en buiten de school en voor veilig gebruik daarvan.
Ten aanzien van deze drie punten is het volgende afgesproken:

  • Gedragscode
  • Klachtenregeling
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie
  • Inspectie speeltoestellen
  • Inzage in leerlingendossiers
  • Protocol ziekteverzuim
  • Pestprotocol

De stukken liggen op school ter inzage.