De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen>De overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs

De overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs

In groep 8 worden de kinderen gericht voorbereid op het feit dat zij hun vertrouwde basisschool gaan verlaten en na de zomervakantie naar een school voor Voortgezet Onderwijs zullen gaan.
In april nemen de kinderen deel aan de landelijke eindtoets van het Cito.
Gedurende het laatste schooljaar worden de volgende stappen ondernomen:

 • een oriëntatie op de structuur van het Voortgezet Onderwijs in het algemeen en in Almelo in het bijzonder
 • het houden van een informatieavond voor ouders over de bij ons op school gehanteerde procedure m.b.t. de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.
 • het stimuleren van ouders en kinderen tot het bezoeken van de ” open dagen” van de afdelingen van het Voortgezet Onderwijs in Almelo.
 • een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de schoolkeuze zoals:
  – verstandelijke ontwikkeling
  – karaktereigenschappen
  – interesses
  – motivatie

De ouders nemen uiteindelijk de beslissing bij welk schooltype hun kind wordt aangemeld. Vóór die tijd vindt uiteraard overleg plaats tussen de groepsleerkracht, de ouders en het kind. Dit gebeurt onder meer aan de hand van de gegevens van het leerling-dossier. Dit advies omvat tevens een uitvoerige toelichting betreffende de werkwijze, de gedragingen en de vorderingen van het kind.

Als de ouders het inschrijfformulier voor een bepaalde richting binnen het voortgezet onderwijs (via onze school) hebben ingevuld, wordt een afschrift van het rapportage- inlichtingenformulier naar de aanmeldingscommissie van het Voortgezet Onderwijs gestuurd.
Toelating op scholen voor Voorgezet Onderwijs vindt in principe altijd plaats wanneer het advies van de basisschool positief is. Er vindt nader overleg plaats als blijkt dat er verschil van mening bestaat tussen de ouders, de basisschool en de betrokken scholen.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs.
In groep 8 maken de leerlingen de bekende Cito Eindtoets. Deze toets meet de prestaties van ieder kind in taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. De prestaties van alle leerlingen in groep 8 bij elkaar zeggen iets over het resultaat dat onze school haalt. Het eindresultaat van alle scholen in Nederland ligt tussen de 500 en 550.

 

Voortgezet onderwijsUitstroom 2013Uitstroom 2014Uitstroom 2015
Gemiddelde score 535Gemiddelde score 533,4Gemiddelde score 534,5
Aantal leerlingen 60Aantal leerlingen 54Aantal leerlingen 48
Vwo/atheneum/ gymnasium10107
Havo/vwo211010
Vmbo th.121216
Vmbo b/ kg/ gt152215
Praktijkonderwijs2