De Noorderborch
Home>Schoolgids>Algemeen

Andere activiteiten

Andere activiteiten gedurende het schooljaar zijn: praktisch en theoretisch verkeersexamen groep 8 theatervoorstellingen voor alle groepen excursies Regelmatig gaan wij met onze leerlingen op stap om allerlei interessante dingen te bekijken.

Lees verder >

Creatieve voorstelling

Kinderen vinden het fijn om af en toe voor het voetlicht te treden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich voor een groep durven te uiten. Alle groepen komen 1x in het jaar aan bod om een optreden te verzorgen.

Lees verder >

De organisatie van het onderwijs

U weet uit eigen ervaring dat kinderen van elkaar leren en samen nieuwe dingen ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben gemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze

Lees verder >

De overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs

In groep 8 worden de kinderen gericht voorbereid op het feit dat zij hun vertrouwde basisschool gaan verlaten en na de zomervakantie naar een school voor Voortgezet Onderwijs zullen gaan. In april nemen de kinderen deel aan de landelijke eindtoets

Lees verder >

De veilige school

In het kader van “de veilige school” zijn er drie pijlers waaraan wij als school werken: 1. Zorg voor een goede omgang met elkaar: o.a. door het vergroten van de sociale competentie van leerlingen. 2. Zorg voor het voorkomen en

Lees verder >

De visie van onze school

De Noorderborch is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit betekent dat de levensbeschouwelijke achtergrond in houding en lessen terug te vinden zijn. In openheid en gelijkwaardigheid leren we om te gaan met de levens- en

Lees verder >

De zorg voor de kinderen binnen onze school

In onze school willen we proberen rekening te houden met het gegeven dat elk kind in principe een ononderbroken ontwikkelingsgang moet kunnen doormaken via ons onderwijssysteem. Onze school hanteert een jaarklassen systeem. Dat betekent dat kinderen een heel jaar in

Lees verder >

Een goed begin is het halve werk….

Als Uw kind bij ons staat ingeschreven, dan krijgt U ruim een maand voordat Uw kind 4 jaar wordt bericht van ons. U ontvangt dan ook een formulier waarop een aantal vragen staan over de ontwikkeling van Uw kind. Wij

Lees verder >

Gebruik methodes

Het team van de Noorderborch is regelmatig bezig om tijdens team- of bouwvergaderingen en werkgroepbesprekingen de algemene leerlijn van de school te verfijnen of aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Daarbij verliezen we de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs

Lees verder >

Gebruiksvoorwaarden app en website

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >

Gevonden voorwerpen

Altijd blijft er wel ergens wat liggen. Het vreemde is dan dat het vaak van “niemand” is. Handschoenen, jassen en gymkleding blijven nogal eens liggen. Het merken van dit soort dingen is zeker geen overbodige luxe. Mocht uw kind iets

Lees verder >

Het samenstellen van de groepen

De samenstelling van de kleutergroepen is heterogeen. Dat betekent dat wij géén aparte groep 1 en 2 kennen. Kinderen die in oktober, november of december geboren zijn, worden meestal geplaatst in groep 1. Deze najaarskinderen worden nauwgezet geobserveerd door de

Lees verder >

Het Schoolondersteuningsprofiel

Hieronder beschrijft de Noorderborch haar Schoolondersteuningsprofiel. Andere documenten waar informatie te vinden is over de ondersteuningstructuur zijn: o Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). o De notitie “Basisondersteuning” van SWV Twente Noord o Het “Ondersteuningsplan versie 2014” van SWV Twente Noord 1. De

Lees verder >

Inzet ICT

De computer is ook bij ons op school onmisbaar geworden. In iedere groep is een digibord. De leerkrachten maken veelvuldig gebruik van dit bord om de leerstof nog beter uit te kunnen leggen. De leerlingen werken met software passend bij

Lees verder >

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt komen misverstanden voor of worden wel eens fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke zaken te bespreken of een klacht in te dienen. Veruit de meeste klachten over

Lees verder >

Leerling-dossier

De school verzamelt informatie van alle leerlingen die zijn ingeschreven in de leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven.We hebben de informatie ook nodig om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen

Lees verder >

Leerlingenzorg

Het observeren van het gedrag en de ontwikkeling van de leerlingen is leidend voor het onderwijsaanbod op de Noorderborch. Regelmatig worden alle kinderen op hun basisvaardigheden getoetst; de resultaten daarvan worden per leerling vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Wij hanteren daarbij

Lees verder >

Niveaulezen.

Nadat de kinderen getest zijn, worden zij op het AVI-niveau ingeschaald. De kinderen van de groepen 4 en 5 worden dan in groepjes met hetzelfde leesniveau ingedeeld. Later in het schooljaar wordt het niveaulezen van groep 3 ingepland. Zij lezen

Lees verder >

Opleidingsschool

De school is qua ontwikkeling gericht op de toekomst ( passend onderwijs) en heeft dan ook behoefte aan toekomstige collega´s die bekend zijn met de recente ontwikkelingen op dit terrein. Tevens wil de school vanuit haar betrokkenheid en kennis een

Lees verder >

Passend Onderwijs binnen Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord

De Noorderborch is onderdeel van SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de

Lees verder >

Procedure schorsing/ verwijdering van leerlingen

Tot schorsing wordt overgegaan wanneer de directeur (herhaald) ernstig wangedrag van een leerling constateert, andere disciplinaire maatregelen niet het gewenste effect hebben bewerkstelligd en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn,

Lees verder >

Procedure toelating

Tot toelating c.q. inschrijving op de school wordt overgegaan wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt (indien van toepassing) het overdrachtsformulier van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport van de andere

Lees verder >

Protocollen

Hieronder kunt u protocol documenten downloaden. Pestprotocol Internetprotocol

Lees verder >

Rapportage

Wij vinden het belangrijk om samen met ouders van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van hun kind(eren). Dit kan o.a. gebeuren tijdens de rapportagegesprekken. Het eerste gesprek zal plaatsvinden in de periode oktober/ november. Voor de groepen 1-2 geldt

Lees verder >

Schoolbeleid

De voortdurende onderwijsontwikkelingen zorgen ervoor dat het schoolondernemingsplan aan veranderingen onderhevig is. We werken vanuit een beknopt en helder document, waarin aandacht is voor de praktische uitwerking van onderwijsinhouden. De doelen, de lijn van leerinhouden, de toetsing en de leerlingenzorg

Lees verder >

Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW)

De Schoolgericht Maatschappelijk Werker is geregeld op de scholen in Almelo te vinden. Elke reguliere basisschool (en middelbare school) heeft een onafhankelijke Schoolgericht Maatschappelijk Werker. In Almelo is dit iemand die vanuit het sociaal wijkteam wordt ingezet. Hij of zij

Lees verder >

Schoolgids downloaden

Download hier de schoolgids 2017-2018 Schoolgids    

Lees verder >

Schoolkamp

Dit schooljaar gaat groep 8 op schoolkamp naar Summercamp Heino. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet is voldaan dan moet per kind   € 15,00 EXTRA worden betaald.

Lees verder >

Schoolreis

De groepen 1 t/m 7 gaan per bus naar een locatie die bij de betreffende leeftijd past. Voor deze activiteit wordt een bijdrage van  € 20,00 per leerling gevraagd. In de maandelijks te verschijnende nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd. Wanneer

Lees verder >

Schoolvakanties 2017-2018

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 6 januari 2018 Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Goede Vrijdag 30 maart 2018 Pasen 2 april 2018 Meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018 Pinksteren 21 mei 2018 Zomervakantie

Lees verder >

Teamsamenstelling

Schoolleiding Directeur: Hélène Lucassen Spreekuur De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt de directie altijd benaderen en indien nodig wordt er een afspraak gemaakt. Leerkrachten met groepsoverstijgende taken Interne begeleiding Ineke Oude Avenhuis Van de volgende groepen: H1-2A, H3B,

Lees verder >

Verjaardagen

Jarig zijn is voor ieder kind een feest. Op school wordt hieraan dan ook de nodige aandacht geschonken. De kinderen komen op de normale tijd naar school en mogen, nadat ze door de hele klas zijn toegezongen, trakteren. Het liefst zouden

Lees verder >

Vervanging bij ziekte

In het afgelopen jaar zijn ook scholen van de Stichting Quo Vadis enkele keren geconfronteerd met het feit dat er geen vervangende leerkracht was voor iemand die ziek of om een andere reden afwezig was. Om eenheid in handelen te

Lees verder >

Video-opnames

In het kader van de schoolontwikkeling worden soms video-opnames gemaakt van de groep en/of de leerkracht. Deze opnames worden gebruikt bij een nabespreking om zodoende de leerlingen beter te kunnen begeleiden of zodat de leerkracht daar van kan leren. We

Lees verder >

Voorwoord directeur

Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2017-2018. Met deze schoolgids willen wij u informeren over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. In deze schoolgids vindt u niet alleen de belangrijkste adressen en schooltijden, maar ook hoe

Lees verder >

Wensjes

Kinderen uit de groepen 1 t / m 4 mogen op school een wensje maken voor de verjaardagen van ouders en grootouders. Zij mogen dit daarnaast ook doen bij speciale familieaangelegenheden zoals huwelijken en/of huwelijksjubilea van ouders en grootouders. Om

Lees verder >