De Noorderborch
Home>Nieuws>leerKRACHT

leerKRACHT

dinsdag 7 februari 2017

leerKRACHT

Op de Noorderborch zijn we dit schooljaar gestart met leerKRACHT. LeerKRACHT is een programma om onderwijskwaliteit te verbeteren doordat leraren van en met elkaar leren. De focus van leerKRACHT ligt op het lesgeven, zowel bij leraren als bij de schoolleiding. Want alleen met effectieve en inspirerende leraren kan goed onderwijs gegeven worden. Een cultuur van openheid, samenwerking en willen verbeteren is essentieel op een school waar leraren zich willen ontwikkelen en waar hun capaciteiten en gemeenschappelijke kennis optimaal benut worden.

De kwaliteit van het onderwijs in Nederland is in het algemeen goed. Dit blijkt al jarenlang uit vergelijkingen op een internationale schaal. Tegelijkertijd blijkt uit deze onderzoeken dat de kwaliteit van ons onderwijs, ondanks vele hervormingen, al twintig jaar op hetzelfde niveau blijft steken. Al deze hervormingen hebben er niet toe geleid dat het Nederlandse onderwijs het predicaat ‘goed’ heeft kunnen inwisselen voor ‘excellent’.

Uit een internationaal onderzoek dat McKinsey in 2010 deed, blijkt dat andere landen en regio’s wel enorme stappen hebben gezet op het gebied van onderwijskwaliteit. De conclusie van dit onderzoek is dat een specifieke set hulpmiddelen goed werkt om het onderwijs significant te verbeteren. Stichting LeerKRACHT heeft deze interventies samengevoegd in een transformatieprogramma. Dit programma kan in een half jaar tot een jaar op een school uitgerold worden en vervolgens in de cultuur van de school worden ingebed.

Het programma van LeerKRACHT bestaat uit drie kerninterventies:

 1. Lesbezoek
 2. Gezamenlijke lesvoorbereiding
 3. Bordsessie (wekelijkse korte effectieve teamvergadering)
 1. Lesbezoek

Leraren bezoeken lessen bij collega’s om van elkaar te leren en elkaar te helpen met ontwikkelpunten. Wat levert het op?

 • Inspiratie: het observeren en bespreken van (andere) manieren van lesgeven en het effect daarvan op leerlingen;
 • Leren van elkaar: feedback geven en ontvangen en samen nadenken hoe je je didactische en pedagogische vaardigheden kunt aanscherpen;
 • Eenduidigheid: een gezamenlijke manier van werken creëren op het gebied van inhoud en methodiek, houding en gedrag in de klas en vakoverstijgende aspecten.
 1. Gezamenlijke lesvoorbereiding

Leraren bereiden samen lessen of onderdelen van lessen voor, bedenken oplossingen voor gesignaleerde aandachts- en/of ontwikkelpunten en helpen elkaar om lessen te verbeteren. Leraren zitten wekelijks of tweewekelijks een uur samen om een les voor te bereiden die op korte termijn gegeven gaat worden. Hierin kunnen een variëteit aan onderwerpen worden uitgewerkt, zoals een specifieke lesonderdeel of een didactische werkvorm.

Wat levert het op?

 • Inspiratie: brainstormen over bestaande lesmethodes kan verrassende ideeën opleveren om uit te proberen in de les;
 • Leren van elkaar: samen bewust nadenken over onderwijs en ervaringen en succesvolle methodes of materialen met elkaar delen;
 • Eenduidigheid: overeenstemming bereiken over wat een goede les of aanpak is en dit borgen in de school.
 1. Bordsessies

Een wekelijkse bordsessie is een korte, effectieve teambijeenkomst van 15 minuten die plaatsvindt terwijl men staat voor een whiteboard. Het bord moet aanzetten tot discussie. Het doel is om de belangrijkste vragen en problemen te bespreken die leraren dagelijks bezig houden. Om daar vervolgens direct samen mee aan de slag te gaan in de vorm van verbeteracties.

Daarnaast bespreken de leraren de resultaten van en de ideeën voor Gezamenlijke Lesvoorbereiding en Lesbezoeken. Op het bord komen ook punten tot uiting zoals samenwerking met het team, week- en maandplanning, leerlingresultaten en teamdoelen. Het bord bevat alle benodigde informatie om een team te ondersteunen bij het behalen van onderwijsdoelen. Het bord staat op een centrale plek waar het team het makkelijk kan zien, zoals in een team- of personeelskamer.

Wat levert het op?

 • Effectiviteit: uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ‘face-to-face’ overleggen die tijdens de discussie gevisualiseerd worden op een white board, één van de warmste en effectiefste manieren van communiceren is;
 • Zichtbaarheid: ontwikkelpunten delen en zichtbaar maken zodat de teamleden elkaar kunnen helpen en er collectief mee aan de slag kunnen gaan;
 • Dialoog: problemen omzetten in oplossingen en teamleden betrekken om met verbeteracties aan de slag te gaan;
 • Ritme: een vaste wekelijkse ritmiek versterkt en waarborgt verbeterprocessen, waaronder de Gezamenlijke Lesvoorbereiding en het Lesbezoek, doordat deze onderdeel zijn van de Bordsessie.

Hoe verloopt de implementatie van het programma van LeerKRACHT?

Tijdens het veranderingsproces hebben scholen zelf de leiding onder begeleiding van coaches. Coaches begeleiden het proces van veranderen, ontwikkelen vaardigheden bij leraren en begeleiden de schoolleiding bij het aansturen van de transformatie. De school verankert de kennis en de vaardigheden binnen de organisatie, zodat het traject tot een duurzame cultuurverandering leidt en uiteindelijk niet afhankelijk is van de aanwezigheid van een coach.